Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Drottninghus kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 19:00

Plats: Hörselskadades förening, Bagersgatan 4, 1 tr

Medlem som önskar visst ärende behandlat vid sammanträdet skall skriftligt anmäla ärendet till styrelsen minst tio dagar före sammanträdet, dvs senast den 16 maj 2021.

Kallelse i pappersformat samt dagordning kommer att delats ut och anslås i trapphus och hissar inom kort. Årsredovisning, samt valberedningens förslag kommer att distribueras till medlemmarna innan stämman.

Malmö den 16 april 2021.

För styrelsen

Ola Johansson, ordf.

Kommentera